Stadgar

Här följer de stadgar som Envikens fiber ekonomisk förening följer.

Stadgar för Envikens Fiber ekonomisk förening.

Antagna av föreningens årsstämma 2021-05-19. Dessa stadgar ersätter tidigare gällande stadgar.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Envikens Fiber ekonomisk förening

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna så kallade trafiktjänster, exempelvis bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. 

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Enviken, Falu kommun. 

Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Envikens församling/socken med omnejd, vilket fastställs genom stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska hållas tillgänglig hos föreningen. 

§ 4 Medlemskap

Till medlem antas sökande, fysisk eller juridisk person, som äger fastighet inom Föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare får endast en av dem vara medlem.   

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.


Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 Insatser                               

Styrelsen har rätt att besluta om vilket insatsbelopp som, för var tid, ska vara obligatoriskt för de anslutna fastigheterna, inom intervallet 10 000 kr  —  20 000 kr.

Av insatsbeloppet ska 200 kr betalas till föreningen i samband med att medlemskap beviljas. Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

Medlem som önskar avvaktande passiv anslutning (framdragen kanalisation) ska initialt delta med ett insatsbelopp om 14 000:-. Ytterligare 2 000:- erläggs då anslutningen färdigställts och aktiverats. 

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 10 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar. 

§ 6 Avgifter

§ 6.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr.  

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6.2 Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för varje upprättad anslutning på medlemmens fastighet i enlighet med vad som överenskommits i anslutningsavtalet mellan Föreningen och medlem.   

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

Anslutningsavtal som tecknas efter att anläggningsarbetet avseende Ledningsnätet påbörjats omfattas i regel inte av de stöd/bidrag föreningen kan ha rätt till för att finansiera kostnaderna. I dessa anslutningsavtal kan därför anslutningsavgiften komma att vara större än den som överenskommits i anslutningsavtal som tecknats tidigare.     

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

§ 6.3  Byanätsavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift, för nyttjandet av föreningens nät. Avgiften fastställs fortlöpande av föreningens styrelse med utgångspunkt från vad som överenskommits i anslutningsavtal mellan Föreningen och medlem.   

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

§ 6.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster/övriga tjänster, bestäms från tid till annan av styrelsen, enligt särskilda avtal med medlem, med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning. 

§ 7 Uppsägning av medlemskap och uteslutning             

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som inte längre deltar, har en anslutning till föreningens nät, bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 

§ 8 Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 4 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet. 

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.

Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall samma rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens ställe. Har säljaren flera anslutna fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts istället som en ny medlem, men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen i fråga.

§ 9 Medlems avgång

Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår. 

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets utgång. 

§ 10 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre och högst nio ledamöter samt högst fem suppleanter.  Mandattiden är två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet.  Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett års mandattid för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt.

Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen.

Av ledamöterna utses en till ordförande i styrelsen för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. 

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte. 

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.   

§ 12 Revisorer

Föreningsstämma ska årligen välja en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. 

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 sept-31 aug.

§ 14 Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma (årsstämman).

Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor innan årsstämman.

§ 15 Årsstämma

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före februari månads utgång. Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. val av stämmoordförande och dennes anmälan av protokollförare

2. upprättande och godkännande av röstlängden

3. val av två justeringspersoner

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. fastställande av dagordningen

6. styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur

    vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

10. medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. val av styrelsens ordförande

13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande

15. övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.

§ 16 Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två månader före stämman.

§17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. 

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. Ett ombud får företräda högst tre medlemmar.

§ 19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämma. Den senare tiden gäller även föreningsstämmor som ska behandla frågor om stadgeändring, likvidation och fusion.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. 

Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas. 

När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta genom brev med posten.

§ 20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut; föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för tjänster. 

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. För beslut om att upplösa förening, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 17 kap. i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 6 kap. 35 och 36 §§ i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.