Frågor och svar

Fråga 1

I anbudsformuläret ska vi lämna pris på att blåsa fiber. Det är dock en stor skillnad på att blåsa 4-fibers kabel i 14/10-slang och 192-fiberskabel i 20/15-slang.

Kan ni inte dela upp anbudsformuläret i blåsning av kundfiber i 14/10mm slang och stamnätsblåsning tex 24-192-fibers kablar i 20/15mm slang.

Då blir det enklare för oss att ge er ett verkligt pris och ni kan utvärdera oss i mer ändamålsenligt utförande?

Svar 1

Vi kan hålla med om att det är stor skillnad mellan att blåsa 4-fiber och 192-fiber. I vår preliminära mängdning ingår 15 500 meter kundfiberblåsning (4-fiber) och 15 500 meter stamfiberblåsning (24-, 96- och 192-fiber). Vi tillmötesgår önskemålet och lägger ut ett reviderat anbudsformulär på TendSign senast 220425.

Fråga 2

I utvärderingsmodellen står att vi ska ange pris för ”Korsande hinder1)”.

Dock så är det förklarat korsande hinder som bäckar/vattendrag eller relativt ytliga ledningar.

Det är stor skillnad på att korsa en ytlig ledning eller en bäck?

Kanske ni kan dela upp även denna prispost i korsning bäck och korsning ytlig ledning? 

Svar 2

I den aktuella entreprenaden är det endast aktuellt att korsa en bäck, -”Ondbroälven”. Där den bäcken ska korsas ligger en vägtrumma relativt djupt. I överenskommelse med väghållaren får fiberkanalisation läggas ovanpå trumman, vilket gör att korsandet av bäcken inte blir något hinder.

Fråga 3

Det står att vi ska dämpningsmäta kundfibern.

Enligt den senaste versionen av Robust Fiber så är det istället krav på OTDR mätning som är en mer tillförlitlig metod för mätning av fibern.

Kan vi följa Robust Fibers krav istället för dämpningsmätning?

Svar 3

Dämpningsmätning är ett begrepp som i sig inte är helt tydligt. I entreprenaden är det OTDR-mätning som gäller, se Tekniska bilagan p 3.5.5. 

Fråga 4

Klenkanalisering av 40/33 slang är mycket ovisst. Det går oftast bra om det är bra förlagt sedan tidigare. Vi har utrustning för att klenkanalisera och gör det ganska ofta.

Vi vill bara påpeka detta och 4×12/10 är trångt i 40/33 slang och brukar inte gå jättelångt.

Finns det brunnar på vägen och i så fall hur långt är det mellan brunnarna?

Svar 4

Den aktuella 40-slangen bedömer vi vara bra förlagd, – den är grävd, samförlagd med högspänning och följer en asfalterad väg. De två längsta sträckorna är ca 1 100m vardera.

Om det inte går på annat sätt får en dragbrunn sättas.

Fråga 5. Finns det någon möjlighet att få kartunderlagen i digital format?

Det är svårt att få en överblick och enklare med mängdning om man kan tex lägga in detta i Google Earth eller ett GIS-program.

Svar 5. Kartunderlagen är presenterade i ett digitalt format (pdf). Tyvärr kan vi i nuläget inte tillhandahålla dem i något av de format som frågeställaren önskar.


Fråga 6.  Under AFB14 står att läsa i fjärde stycket ’framgrävning ersätts per vägövergång’. Saknar denna post i Anbudsformuläret under ’Utvärderingsmodell’.

Svar 6. Vi beaktar påpekandet. Det handlar om endast 3 st väggenomföringar, som dessutom är utmärkta på marken. Ett reviderat anbudsformulär kommer att läggas ut på TendSign senast 220425. 

Fråga 7. Enligt AFC.1 ingår kontrakt/överenskommelser med markägare före igångsättning. Finns någon förteckning över markägare som är involverade i de ytor som ska grävas? Vem betalar för nyttjandet av deras mark?

Svar 7. Beställaren ansvarar för avtal med markägare och väghållare. Entreprenör ansvarar för information till, och samråd med, markägare (och andra boende), i synnerhet om grävning förmodas medföra störning eller olägenhet. Beställaren har markägarförteckning.

Fråga 8. I kompletterande beskrivning och extraarbeten för OSK1355 stämmer inte uppgifterna överens med kartunderlag 6A, där det står att 1 st 20/15 ska förläggas, inte 1 st 4×20/14.

Svar 8. Beskrivande text gäller före kartor. Det ska alltså vara 4×20/14. Notera att från punkten P6:1 och mot Lingheds Änga ligger en 4×20/15.

Fråga 9. Misstänker att P14:1 i kartunderlag, blad 15 ska heta P15:1. Den avser åtgärder kring dricksvattenbrunnen.

Svar 9. Den misstanken är helt korrekt.

Fråga 10. I Anbudsformuläret ska lämnas ett pris på ’Allmänna fiberarbeten i TB 74’ Hur många ODF:er ska monteras?

Svar 10. Tre stycken, se sid 3 i anbudsformuläret.