Aktuellt

2022-09-13 Fibern är tillfälligt påkopplad på Hans Lars väg i väntan på att förhandlingar ska avslutas.

Gällande Hans Lars väg

Till att börja med måste vi i styrelsen beklaga att fibern är avstängd. Våran målsättning är att alla som vill ska kunna få fiber. Med det känner vi att vi måste förklara varför fibern är avstängd. Enligt det avtal vi har som är påskrivet av Envikenbostäder skulle fibern dras till en specifik fastighet. Man får inte dra fibern vidare till andra fastigheter. Man måste alltså ha avtalat med Envikensfiber om man vill dra fibern vidare till fler bostäder.

Envikens fiber har försökt komma fram till en lösning med Envikenbostäder. Vi påtalade avtalsbisten sommaren 2021, det senaste förslaget vi lämnade som vi erbjudit Envikenbostäder har vi inte fått ett svar på.

Protokoll från informationsmötet (Uppdaterad)

Inbjudan till informationsmöte 

Sockenstugan i Enviken torsdagen den 16 juni kl 19.00

Med anledning av att klander skett mot tidigare beslut på Föreningsstämmor, kommer styrelsen för Envikens Fiber att hålla ett extra informationsmöte. Syftet med mötet är att informera om de punkter som anges nedan och att förklara bakgrunden till tidigare beslut samt allmän information om vad som sker för närvarande.

Syftet med mötet är även att avsluta klanderfrågan. 

Vad som kommer att informeras om samt förtydligas under detta möte är följande: 

1. Stadgeändringar 

– Principer gällande medlemsinsatser/anslutningsavgifter 

– Principer för återbetalning av medlemsavgifter vid utträde 

– Principer för vinstutdelning 

– Möjlighet att lämna motioner senare än två månader inför stämman 

2. Om förändrad redovisningsmetod i föreningen 

– Klargörande av att tidigare redovisning i föreningen inte har varit behäftad med bokföringsmässiga fel 

– Information kring styrelsens överväganden vid beslutet att tillämpa annan redovisningsmetod 

3. Pågående skatteprocess i förvaltningsrätt 

4. Momshantering för medlemmar p.g.a. beslut om förändrade medlemsinsatser/anslutningsavgifter och ev. återbetald moms från Skatteverket. 

5. Allmän information/frågor kring föreningens ekonomi 

– Information om föreningens kostnader för omställning gällande redovisningsprinciper 

– Information kring föreningens ekonomiska status med anledning av föreningens negativa resultat .

Mvh 

Styrelsen

Under 2022 planeras utbyggnad av fibernät för Klockarnäs, Lurbo, Nyhagen samt en liten del av Yttertänger. Ett femtiotal medlemmar kommer därmed att anslutas. Upphandling av entreprenör genomförs under våren. Projektet beräknas vara helt klart till midsommar 2023. 

I projektet ingår att etablera en teknikbod (nod) i Yttertänger, mellan riksväg 50 och bron över Tängerströmmen vid Bergkvists verkstad. Denna teknikbod ska knyta ihop fibernäten inte bara i Klockarnäs och Lurbo utan även i Yttertänger, Övertänger och Balungstrand. 

Parallellt med detta projekt fortsätter planeringen för Övertänger, Balungstrand och Yttertänger. Ett första steg blir att förlägga stamfiber längs riksväg 50 från teknikboden i Yttertänger fram till vägen mot Avskaken.  Tyvärr är möjligheterna att få bidrag för Yttertänger och Övertänger mycket små eftersom de klassas som tätorter enligt post och telestyrelsen, endast för några perifert belägna gårdar är det möjligt att söka och förhoppningsvis erhålla bidrag.

Förutom ovanstående handlägger föreningen varje år ett antal efteranslutningar i redan utbyggda byar. En mycket vanlig situation är att unga familjer köper hus, som saknar fiber och vill ha anslutning.